1. Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida sihtasutus lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

2. Andmete kogumine

2.1 Tuleviku Hariduse SA kogub Teadliku Muutuse Kunst (TMK) Kooli programmi raames järgmisi andmeid: lapse foto, video, ütlused, lapse tööd, klassinumber ja lapse nimi. Avalikustamise eesmärk on jagada teavet programmi TMK Kooli tegevuse kohta TMK Kooli programmi kodulehel, TMK Kooli programmi Facebook’i lehel või muus sotsiaalmeedia kanalis, koolituskoha teadetetahvlil, ajakirjanduses.

2.2. Nõusolekut küsitakse lastevanemate e-posti aadressi TMK Kooli programmi lastevanemate meililisti lisamiseks. Listi eesmärk on lihtsustada suhtlust lastevanemate ja sihtasutuse vahel. Samuti lastelt e-posti aadressi TMK Kooli programmi meililisti lisamiseks, et talle kursuse toimumise ajal lisainformatsiooni saata.

3. Lapsevanema õigused

3.1. Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada sihtasutusele avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

3.2. Lapsevanemal on õigus saada sihtasutuselt kõiki andmeid, mida sihtasutus tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

3.3. Sihtasutus parandab, piirab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil Marika.Ivandi(at)tmkkooli.ee.

3.4. Sihtasutus vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on sihtasutusel õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

4. Andmete avalikustamine ja edastamine

4.1. Sihtasutus on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.

4.2. Andmed avalikustatakse TMK Kooli programmi kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites piiramatule hulgale kolmandatele isikutele.

5. Andmete säilitamine

5.1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu või kui vanem seda ei nõua.

5.2. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

6. Turvalisus

6.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus sihtasutus andmeid avalikustab.

6.2. TMK Kooli programmi veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

6.3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

7. Andmetöötluse kohta tekkivad küsimused

7.1. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda Helen Kooli poole e-posti aadressil Marika.Ivandi(at)tmkkooli.ee.

7.2. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.