Täienduskoolituse õppekava kirjeldus

Õppekava nimetus
Teadliku Muutuse Kunst gümnaasiumile I-II.

Õppekavarühm
0031 Isikuareng (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile).

Õpingute alustamise tingimused
Õppe alustamise tingimused puuduvad.

Sihtrühm
Üldjuhul 9.-12. klassi õpilased, erandkorras ka mõned nooremad.

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Õppe kogumaht 35 akadeemilist tundi, sh 16 auditoorse ja praktilise töö ning 19 iseseisva praktilise töö tundi.

Eesmärk
Koolituse eesmärk on õppida vajalikke teadmisi enda  sisemaailma ülesehitusest ja toimimisprintsiipidest ning  iseseisvalt vabastama (automaatselt) üleskerkivaid emotsioone, arendada suhtlemisvalmidust ja oskusi käitumiseks ning toimetulekuks tavapärastes kodu-, töö-  ja õppimissituatsioonides, samuti konfliktsituatsioonides.

Õpiväljundid
Koolitusprotsessi tulemusena oskavad õppijad:
* juhtida oma tähelepanu ja hoida seda valitud teemal;
* paremini kasutada oma keskendumisvõimet;
* märgata emotsioone ja nende mõju igapäevaelule ning käitumisele;
* vabastada automaatselt üleskerkivaid ning elu häirivaid emotsioone;
* ära tunda kahjulikke mõttemustreid ja neid kõrvale jätta;
* efektiivselt kasutada sisemisi ressursse.

Õppe sisu
Teadliku Muutuse Kunst on teadus, mis uurib inimese sisemaailma üldisi seaduspärasusi. Selle baasil on välja töötatud lihtsalt edasiantavad ning kasutatavad sisemaailma muutmise tehnikad. Konkreetne õppekava pakub täiendavaid teadmisi kriya joogast, mis käsitleb inimest viie keha süsteemina, kirjeldades loogiliselt inimese sisemaailma ehitust, suhteid, sõltuvusi, mõjusid      ja potentsiaale. See annab osalejale võimaluse saada teada, miks on emotsioonidel meie elus nii juhtiv roll ning milliseid tagajärgi see endaga kaasa toob. Kursusel  omandatud tehnikate abil saab vabaneda nii hetkel aktiivsetest kui ka minevikus kogetud emotsioonidest. Teadvustamisvõime rakendamisega seotud praktikad  aitavad tulemuslikumalt keskenduda, selgemini eristada  ning olla päriselt kohal.

Õppekeskkonna kirjeldus
Klassiruum või seminariruum, võimalusel ka saal. Õppijate arv ühes grupis on soovitavalt kuni 20.
Õppematerjalide loend
Töölehed ja audiofailid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
* Õppija on läbinud vähemalt 80% auditoorsest tööst.
* Õppija on sooritanud programmis ettenähtud iseseisva töö (praktilised harjutused, eneseanalüüs).
* Õppijale väljastatakse tõend.

Koolituse läbiviija kvalifikatsioon, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Marika Ivandi on õpetaja ja koolijuht ning täiskasvanute koolitaja-konsultant. Ta on tegelenud teadlikkuse praktikatega Ingvar Villido juhendamisel üle kolme aasta, enne seda praktiseerinud mindfulnessi tehnikaid. Marikal on saksa keele õpetaja ja koolijuhi ettevalmistus Tartu Ülikoolist, aastaid töötanud koolis, viimased aastad koolitanud ka paljusid õpetajaid üle Eesti.

Koolitusi läbi viivad õpetajad on magistrikraadiga või võrdsustatud haridusega ja on praktiseerinud Teadliku Muutuse Kunsti kursustel omandatud tehnikaid vähemalt 3 aastat ning omavad praktilise õpetamise kogemust vähemalt 120 ak tundi.