Põhikiri

Sihtasutuse „Tuleviku Hariduse SA“ põhikiri

1 Üldsätted
1.1 Sihtasutuse nimi on Tuleviku Hariduse SA (edaspidi Sihtasutus), inglise keeles Foundation for Future Education ja saksa keeles Stiftung für Zunkunftsbildung.
1.2 Sihtasutuse asukoht on Rae vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3 Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi sihtasutuste seadusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

2 Sihtasutuse eesmärk
2.1 Sihtasutuse eesmärgiks on üksikisiku, kooli, haridussüsteemi ja ühiskonna suutlikkuse suurendamine läbi võtmepädevuste arendamise ning inimeste ja organisatsioonide jõustamine, sh isikliku jätkusuutlikkuse, intrapersonaalsete ja sotsiaalsete oskuste, innovaatilisuse ja aktiivse osaluse tõstmine. Eesmärgiks on kujuneda mainitud oskuste kompetentsikeskuseks Eestis ja rahvusvaheliselt.
Sihtasutuse põhitegevuseks on uute intrapersonaalsete põhioskuste ning eluoskuste juurutamine haridussüsteemi kõikidel tasemetel, mis aitavad inimestel igapäevaselt efektiivsemalt ja loovamalt hakkama saada.
2.2 Eesmärgi saavutamiseks täidab Sihtasutus muuhulgas järgmisi ülesandeid: Intrapersonaalsete oskuste omandamise populariseerimine ühiskonnas; Tutvustuste, infopäevade ja koolituste korraldamine ja läbiviimine haridusasutustes; Haridusprogrammi koolitajate ettevalmistamine ja toetamine; koolitajatega sõlmitava lepingu ja ametijuhendi väljatöötamine; Koolitusprogrammide arendamine lastele ja täiskasvanutele, sh õppe-, tugi- ja teavitusmaterjalide väljatöötamine; Koostöö erinevate juriidiliste ja eraisikutega Sihtasutuse eesmärkide täitmiseks Eestis ja rahvusvaheliselt; Projektide algatamine ja projektides osalemine Eestis ja rahvusvaheliselt; Uuringute läbiviimine ja tutvustamine Eestis ja rahvusvaheliselt; Muude Sihtasutuse eesmärkide saavutamist toetavate tegevuste läbiviimine.
2.3 Sihtasutus võtab oma tegevuse korraldamiseks vastu annetusi, toetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab ise sihtotstarbelisi korjandusi ja tuluteenimise üritusi.

3 Sihtasutuse juhtimine
3.1 Sihtasutuse nõukogu:
3.1.1 Sihtasutuse nõukogu (edaspidi nõukogu) kavandab Sihtasutuse tööd, korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle;
3.1.2 Nõukogu koosneb 3 (kolmest) – 7 (seitsmest) liikmest. Nõukogu volituste kestus on 5 (viis) aastat.
3.1.3 Kuni vähemalt pooled asutajad on teovõimelised, s.o füüsilisest isikust asutajad on elus ja teovõimelised, juriidilisest isikust asutajaid pole lõpetatud ilma õigusjärgluseta, määratakse nõukogu liikmed ja kutsutakse nõukogu liige/liikmed tagasi asutajate otsusega. Seni kuni asutaja pole avaldanud soovi mitte olla nõukogu liige või ta pole juhatuse liige, määratakse asutaja nõukogu liikmeks. Kui alla poole asutajatest on elus ja teovõimelised, määrab nõukogu nõukogu liikmed.
3.1.4 Asutajad määravad nõukogu liikmed ja teostavad kõiki asutaja õigusi asutajate otsuse alusel, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Igal asutajal on otsuse vastu võtmisel üks hääl. Asutaja otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et vähemalt pooled teovõimelistest asutajatest osaleksid asutaja otsuse vastuvõtmisel ja et otsuse poolt oleks nendest vähemalt 2/3 osalenud asutajatest. Otsus võetakse vastu kas asutajate koosolekul, siis kajastatakse koosolekul viibinud asutajate nimed ja otsus asutajate koosoleku protokollis, millele kirjutavad alla kõik osalenud asutajad või asutajate otsuses, mis on vastuvõetud ilma koosolekut kokku kutsumata, sellisel juhul peab otsus olema allkirjastatud kõigi teovõimeliste asutajate poolt.
3.1.5 Nõukogul on õigus algatada nõukogu liikme tagasikutsumine juhul, kui nõukogu liige jätab olulisel määral täitmata oma kohustused või ei ole võimeline osalema nõukogu töös või kahjustab oluliselt Sihtasutuse huve või tema vastu on alustatud pankrotimenetlus.
3.1.6 Nõukogu liikmeks ei või olla Sihtasutuse juhatuse (edaspidi juhatus) liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik.
3.1.7 Nõukogu liikmel on õigus saada rahalist tasu, kui asutajad nii otsustavad.
3.1.8 Nõukogu otsustab järgmised Sihtasutuse tegevusega seotud küsimused:
3.1.8.1 nimetab ning kutsub tagasi juhatuse liikmed;
3.1.8.2 kinnitab Sihtasutuse eelarve, kontrollib eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist;
3.1.8.3 kinnitab Sihtasutuse majandusaasta aruande;
3.1.8.4 nimetab audiitori ja kinnitab audiitori aruande;
3.1.8.5 otsustab juhatuse liikmetele tasu maksmise ning määrab juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra;
3.1.8.6 otsustab tehingute tegemise, mis väljuvad Sihtasutuse igapäevase tegevuse raamest;
3.1.8.7 täidab muid seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid ülesandeid.
3.1.9 Nõukogu valib enda hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe ning kinnitab nõukogu otsusega töökorra.
3.1.10 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees.
3.1.11 Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
3.1.12 Nõukogu esimees kutsub nõukogu koosoleku kokku vastavalt vajadusele või nõukogu liikme, juhatuse ja Sihtasutuse audiitori nõudel, kuid mitte harvemini kui 1 (üks) kord kvartalis, teatades sellest nõukogu liikmetele vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva ette.
3.1.13 Nõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed. Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui otsuses ei ole sätestatud teist tähtaega ning on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.
3.1.14 Nõukogu võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Koosolekut kokku kutsumata peavad otsused olema kas kõigi nõukogu liikmete poolt allkirjastatud või saadab nõukogu esimees kõigile nõukogu liikmetele otsuseprojektid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja nõukogu liikmed edastavad nõukogu esimehe poolt määratud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 24 (kakskümmend neli) tundi oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Oma seisukohta mitte edastanud nõukogu liige loetakse hääletanuks otsuse vastu. Nõukogu esimees koostab hääletusprotokolli ja edastab selle kõigile nõukogu liikmetele.
3.2 Sihtasutuse juhatus:
3.2.1 Sihtasutuse täidesaatev organ on juhatus (edaspidi juhatus), mis juhib ja esindab Sihtasutust. Juhatus on 1 (ühe) kuni 3 (kolme) liikmeline. Juhatuse volituste kestus on 3 (kolm) aastat.
3.2.2 Juhatuse liikmed määratakse asutamisotsusega. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.
3.2.3 Juhatus:
3.2.3.1 vastutab nõukogu otsuste täitmise eest;
3.2.3.2 vastutab Sihtasutuse arengu ja töö edukuse eest;
3.2.3.3 korraldab rahaliste vahendite leidmise;
3.2.3.4 sõlmib Sihtasutuse nimel lepinguid ja annab volikirju;
3.2.3.5 käsutab Sihtasutuse vara ja rahalisi vahendeid nõukogu poolt kehtestatud korras;
3.2.3.6 korraldab Sihtasutuse raamatupidamist;
3.2.3.7 koostab Sihtasutuse majandusaasta aruande ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks;
3.2.3.8 täidab muid seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid ülesandeid.
3.2.4 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

4 Vara ja kontroll
4.1 Sihtasutuse tööks vajalik vara ja muud vahendid koosnevad Sihtasutuse asutamisel üleantud varast, juriidiliste isikute ja eraisikute sihtotstarbelistest eraldistest ja annetustest, ning Sihtasutuse majandustegevuse tulemusena saadud varast.
4.2 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 4.3 Vara kasutamise ja käsutamise kord toimub nõukogu poolt kehtestatud korras.

5 Põhikirja muutmine
5.1 Põhikirja muutmise õigus on Sihtasutuse asutajatel. 5.2 Nõukogu võib Sihtasutuse põhikirja muuta siis, kui: 1) kõik asutajad on surnud või tegevuse lõpetanud; 2) asutajad ei ole mõistliku aja jooksul muutnud põhikirja muutunud asjaolude arvesse võtmiseks.

6 Ühinemine ja jagunemine
6.1 Sihtasutus võib ühineda teise sihtasutusega või jaguneda üksnes asutajate otsuse alusel, asutajate äralangemisel nõukogu ühehäälse otsuse alusel.
6.2 Ühinemis- või jagunemislepingust tekivad õigused ja kohustused, kui lepingu on heaks kiitnud kõigi ühinevate või jagunemisel osalevate sihtasutuste nõukogud. Ühinemis- või jagunemisotsus peab olema kirjalik.

7 Sihtasutuse lõpetamine
7.1 Sihtasutus lõpetatakse asutajate otsuse alusel. Otsuse vastuvõtmine toimub põhikirja punktis 3.1.4. sätestatud korras
7.2 Sihtasutus lõpetatakse pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist, samuti muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
7.3 Sihtasutuse järelejäänud vara jagatakse Sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud korras tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale samalaadsete eesmärkidega sihtasutusele või mittetulundusühingule või avalik õiguslikule juriidilisele isikule.
Sihtasutuse põhikiri on kinnitatud Sihtasutuse asutamislepinguga 17.10.2018.a.